Υπουργική Απόφαση Συγχώνευσης των
ΚΠΕ Ζιάκα και Γρεβενών

Με την Υ.Α. 127104/Γ4/12-10-2010 τα Κ.Π.Ε. Ζιάκα και Κ.Π.Ε. Γρεβενών συγχωνεύονται σε ένα Κ.Π.Ε. με την ονομασία Κ.Π.Ε. Γρεβενών.
Η έδρα του νέου Κ.Π.Ε. Γρεβενών θα ορισθεί έπειτα από εισήγηση του νέου Δήμου Γρεβενών,
μετά την ανάληψη καθηκόντων της Νέας Δημοτικής Αρχής (01-01-2011).

Το νέο Κ.Π.Ε. Γρεβενών μπορεί να χρησιμοποιεί ως πεδίο δραστηριοτήτων του τις εγκαταστάσεις
και τον εξοπλισμό και από τα δύο πρώην Κ.Π.Ε. (Ζιάκα και Γρεβενών).

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει καταργηθεί.

Παρακαλώ μεταβείτε στην ιστοσελίδα του νέου Κ.Π.Ε. Γρεβενών
http://www.kpe-ziaka.gr